மனிதம்

சினம் விடு..
சிந்தனை எடு!

அநீதி விடு..
அறம் எடு!

மதம் விடு..
மாற்றம் எடு!

ஆத்திரம் விடு..
அன்பை எடு!

அஃறிணை விடு..
உயர்திணை எடு!

மனமே..
மனிதம் எனும் மாண்புக்கு
உயிர் கொடு…

– கவின் கிறுக்கல்கள்


Author: KavinThuligal

I am a common man who wish to share my insights which I can't give as advice but can share as opinion about real life situations in this blogs. I hope this helps someone to know that people are really good and meaningful in their thoughts about our existence.

Leave a Reply