கனவு

நித்திரை கொடு!
நிரந்திரமாய் கொடு!
மனமே..
கண்ட கனவை
மறுபடியும் காண..
கற்பனை அவ்வளவு
அழகு!!!

Author: KavinThuligal

I am a common man who wish to share my insights which I can't give as advice but can share as opinion about real life situations in this blogs. I hope this helps someone to know that people are really good and meaningful in their thoughts about our existence.

Leave a Reply