என் காதலி

இரவில் ஒரு நிலவு
பகலில் ஒரு கனவு
நெஞ்சில் உன் நினைவு
இதயத்தில் உண்டானது
சமயத்தில் இரு துண்டானது
துண்டானதை ௐன்றாக்கிய
ஒன்றானதை உயிராக்கிய
என் காதலியே!!!

Author: KavinThuligal

I am a common man who wish to share my insights which I can't give as advice but can share as opinion about real life situations in this blogs. I hope this helps someone to know that people are really good and meaningful in their thoughts about our existence.

Leave a Reply